علت دردهای بعد از ولادت و تداوی ان

پس دردی یا تقلصات رحمی بخاطر جمع شدن رحم

 پارگی های طرق ولادی

اپیزیوتومی و ترمیم ان

احتقان ثدیه ها

سردردی ناشی از بیحسی نخایی

تداوی:

  از انالجزیک های مختلف به منظور کنترول درد ناشی از دلایل فوق استفاده میگردد.این انالجزیک ها در چند روز ویا هفته اول بعد از ولادت بعد از هر چار ساعت استفاده میشود .

 کدیین ۶۰ ملی گرام

استامینوفین ۵۰۰ ملی کرام

اسپرین ۶۰۰ملی گرام

Codein phosphate 30-60mg 4-6h

این یک انالجزیک مخدر است وه در دردهای خفیف تا متوسط استفاده میشود

Acetaminophen 325-500mg 4-6h

این یک انالجزیک ضد درد وضد تب میباشد.

Aspirin  325-600mg /8h

این یک انالجزیک ضد درد و ضد التهاب است .

در صورتیکه درد مریض با انالجزیک کنترول نشود مراجعه به داکتر و معاینه قنات ولادی ضروری میباشد.