Category: Spices

Medical

Latest

کنترول درد بعد از ولادت

علت دردهای بعد از ولادت و تداوی ان پس دردی یا تقلصات رحمی بخاطر جمع شدن رحم  پارگی های طرق ولادی اپیزیوتومی و ترمیم ان احتقان ثدیه ها سردردی ناشی از بیحسی نخایی تداوی:   از انالجزیک های مختلف به منظور کنترول درد ناشی از دلایل...

Spices

Latest

Medical

Latest

کنترول درد بعد از ولادت

علت دردهای بعد از ولادت و تداوی ان پس دردی یا تقلصات رحمی بخاطر جمع شدن رحم  پارگی های طرق ولادی اپیزیوتومی و ترمیم ان احتقان ثدیه ها سردردی ناشی از بیحسی نخایی تداوی:   از انالجزیک های مختلف به منظور کنترول درد ناشی از دلایل...

Spices

Latest

Fashion

Latest
Sorry, No Posts Found
  • Medical
  • Spices
  • Fashion

کنترول درد بعد از ولادت

علت دردهای بعد از ولادت و تداوی ان پس دردی یا تقلصات رحمی بخاطر جمع شدن رحم  پارگی های طرق ولادی اپیزیوتومی و ترمیم ان احتقان ثدیه ها سردردی ناشی از بیحسی نخایی تداوی:   از انالجزیک های مختلف به منظور کنترول درد ناشی از دلایل...

Sorry, No Posts Found